Contact us -

जगतगुरु रूद्र कुमार जी
गुरुगद्दीनशीन
गिरौदपुरी धाम, बलौदाबाजार
जिला - बलौदाबाजार
संपर्क - +91 98261 93254